en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

Powered By Mega Holdings

AFG  Tarah

لباس زنان سرزمین افغانستان
4834

آشنایی با لباس محلی زنان سرزمین افغانستان

لباس های محلی مردم یک کشور نشانه فرهنگ و آداب و رسوم آنان است که باید زنده نگه داشته شود تا به فراموشی سپرده نشود و این میراث گران بها در افغانستان هم باید مورد توجه قرار گیرد. شما را با انواع لباس های محلی مردم افغانستان آشنا می کنیم. خصوصیت بارز این لباس ها رنگ های شاد و روحیه بخش است

لباس محلی کابلی

لباس محلی قندهاری

لباس محلی مزاری

لباس محلی هراتی

لباس محلی هزاره گی

لباس محلی بامیانی

لباس محلی کوچی

لباس محلی منگلی

لباس محلی نورستانی

لباس محلی دره پچ نورستانی

لباس محلی بدخشانی

لباس محلی قره باغ غزنی